Vår välfärd står inför stora utmaningar framåt. Livslängden ökar och det ställer oerhört höga krav på vård och omsorg vilket kommer att kosta mycket pengar. Enligt den senaste rapporten från finansdepartementet i Sverige behövs det 90 miljarder eller mer fram till år 2026.

Effektiv allokering av resurser är av högsta vikt för att säkerställa en välfungerande vård och hög samhällshälsa. Artificiell Intelligens kan mycket väl ligga till grund för en effektiviserad vård. Automatiserad triagering av vårdsökande i ett tidigt skede kan vara till stor hjälp för att uppnå detta.

På Tenfifty har vi djup erfarenhet av den tekniska utmaningen det innebär att designa en AI med läkarens intelligens som förebild. Samspelet mellan teknik och läkare är oerhört viktigt och komplext och det finns många lärdomar att göra.

I fokus behöver också patientupplevelsen vara – hur kan vi få patienterna att känna trygghet och tillit till ett automatiserat system, trots att många betraktar den nya tekniken som kylig och opersonlig?

Se filmen om hur Ulf Österstad, läkare och verksamhetschef Bra Liv nära, och vår kollega Marcus Olivecrona, AI-ingenjör på Tenfifty tänker kring huruvida AI kommer att ersätta läkaren i framtiden eller ej?

 

Author

Johannes Öhlin
Co-founder and Tech lead
Johannes Öhlin is co-founder of Tenfifty. He has a solid background within system development and architecture with a focus on artificial intelligence. As a programmer Johannes masters everything from analysis, requirements and design to deployment and he is also a very experienced technical project manager.